1 Metoda Ritz'a wersja próbna do dalszego doskonalenia

(%i8) kill(all)$

1.1 Założenia

Metoda Ritz w duzym uproszeczniu polegana aproksymacji rozwiazania równania różniczkowego
PDE z pomocą tkz. rpzwioazań póbnych majacych postać np. wielomianu n tego stopnia

Kroki rozwiązania metodą Ritz'a

 krok 1. Zakładamy funkcję "próbną" wiażącą wielkości istotne dla analizowanego problemu
         Rozwiazanie próbne powinno spełniać warunki brzegowe danego problemu.
         Również warunki fizyczne problemu powinny być spełnine
         przykładowo funkcja przemieszczenia w zagadnieniach z wytrzymałości materiałów
         może być napisana w postaci
         u(x)=C1+C2x+C3x^2 ....
         gdzie C1 C2 C3 są poszukiwanymi stałymi
 krok 2. Rózniczkowanie i całkowanie wyrażenia ujmującego całkowitą energie potencjalną

(%i1) TPE_='integrate(f(u(x)),x);

Result

krok 3. Poszukiwanie minimum TPE ze wzgledu na wartości C[i] wytępujące w rozwiązaniu próbnym

(%i2) 'diff(TPE_,C[i])=0;

Result

krok 4 rozwiązanie uzyskanych w poprzednim kroku układu równań ze względu na C[i]
        Wyznaczenie ostatecznej postaci funkcji u(x) porówanie jej z dostępnym rozwiązaniem analitycznym

1.2 Przykład 1 Nierozciągliwa lina

(%i3) kill(all);

Result

Rozważmy giętki kabel o długości L umocowany w dwóch punktach i obciążony
siłą o intensywności w(x). Określić funkcję u(x) ugięcia kabla.
Obciażenie kabla w(x)=W*x jest liniowe i wynosi zero w punktach podparcia

Figure 1: E:\praca\Maxima_w_przykladach\MetodaRitza_Galerkina\Ritz\Ritz_lina.jpg
Result

Całkowita energia potencjalna układu

(%i1) TPE=('integrate((1/2)*T*'diff(u(x),x)^2-w(x)*u(x),x));

Result

Obciażenie kabla w(x)=W*x jest liniowe i wynosi zero w punktach podparcia

(%i2) w(x):=W*x;

Result

Krok 1
Zakładamy rozwiązanie "próbne' w postaci wielomianu

(%i3) u(x):=C[1]*phi[1](x)+C[2]*phi[2](x);

Result

gdzie funkcje phi[1](x) i phi[2](x) są dobrane tak aby spełniały warunki
brzegowe to jest:
dla x=0 u(0)=0
    x=L u(l)=0

(%i4) phi[1](x):=(x/L)*(1-x/L);
phi[2](x):=((x/L)^2)*(1-x/L);

Result

funkcja u(x) przymuje postać

(%i6) u(x);

Result

Obliczamy pochodną up(x) funkcji u(x) po x

(%i7) upp(x):=diff(u(x),x);

Result

Krok 2
Dla giętkiego kabla obciażonego siłami pionowymi o inetnsywności w(x) całkowita energia potencjalna
TPE jest obliczana z:

(%i8) TPE:integrate((1/2)*T*diff(u(x),x)^2-w(x)*u(x),x,0,L);

Result

Krok 3
Itotą metody Ritz'a jest obliczanie warotści C1 i C2 dajacych minimum funkcji TPE_

(%i9) 'diff(TPE_,C[i])=0;

Result

Obliczamy pochode TPE po stałych C1 i C2 i przyrównujemy je do zera

(%i10) eq1:diff(TPE,C[1]); eq2:diff(TPE,C[2]);

Result

Krok 4
Poszukujemy wartości C1 i C2 po rozwiązaniu układu równań eq1=0 ieq2=0

(%i12) roz:solve([eq1=0,eq2=0],[C[1],C[2]]);

Result

Krok 5
Budujemy ostateczną formę wyrażenia opisujacego linię ugiecia liny u(x)
z uwagi, że otrzymane rozwiązanie składa się z dwu elementów zagnieżdżonych dwukrotnie
 stosujemy podwójen indeksowane.

(%i13) C[1]:rhs(roz[1][1]); C[2]:rhs(roz[1][2]);

Result

(%i15) u(x);

Result

kreślenie lini ugięcia liny
dla L=1 W=1, T=1

(%i16) L:1; W:1; T:1;

Result

(%i19) wxplot2d(-u(x),[x,0,L]);

Result

1.3 Przykład 2 Belka wspornikowa

(%i20) kill(all);

Result

Analizę wpływu stopnia wielomianu aproksymujacego na jakość rozwiązania w metodzie Ritz'a
prześledzimy na przykładzie belki wspornikowej
Rozważmy belkę wspornikową jednostronie utwierdzoną, obciążoną obciążeniem ciągłym
o intensywności w(x)=w. Określić funkcję u(x) ugięcia belki.

Figure 2: E:\praca\Maxima_w_przykladach\MetodaRitza_Galerkina\Ritz\Ritz_wspornik.jpg
Result

Całkowita energia potencjalna układu

(%i1) TPE=('integrate((1/2)*E*I*'diff(u(x),x,2)^2-w(x)*u(x),x));

Result

Obciażenie wspornika w(x)=W*x jest liniowe

(%i2) w(x):=w$

gdzie funkcję u(x) dobramy tak aby spełniała warunki
brzegowe to jest:
dla x=0 u(0)=0
    x=0 du/dx=0
oraz
    M=EI(d^2u/dx^2)=0 dla x=L

**********************************************
Funkcja aproksymująca "jednoskładnikowa"
**********************************************

(%i3) u(x):=C[1]*(x/L)^2;

Result

Krok 2
Dla belki wspornikowe siłami pionowymi o intensywności w(x) całkowita energia potencjalna
TPE jest obliczana z:

(%i4) TPE:integrate((1/2)*E*I*diff(u(x),x,2)^2-w(x)*u(x),x,0,L);

Result

Krok 3
Itotą metody Ritz'a jest obliczanie warotści C1 i C2 dajacych minimum funkcji TPE_

(%i5) 'diff(TPE_,C[1])=0;

Result

Obliczamy pochode TPE po stałych C1 i C2 i przyrównujemy je do zera

(%i6) eq1:diff(TPE,C[1]);

Result

Krok 4
Poszukujemy wartości C1 i C2 po rozwiązaniu układu równań eq1=0 ieq2=0

(%i7) roz:solve([eq1=0],[C[1]]);

Result

Krok 5
Budujemy ostateczną formę wyrażenia opisujacego linię ugiecia liny u(x)

(%i8) C[1]:rhs(roz[1]);

Result

(%i9) u(x);

Result

kreślenie lini ugięcia liny
dla L=1 w=1, E=1 I=1

(%i10) L:1$ w:1$ E:1;I:1;

Result

(%i14) wxplot2d(-u(x),[x,0,L]);

Result

Obliczamy wartość momentu gnacego dla końca belki

(%i15) M:E*I*diff(u(x),x,2),numer;
M,numer;

Result

wniosek funkcja u(x) nie spełnia warunku M(L)=0**********************************************
Funkcja aproksymująca "dwuskładnikowa"
**********************************************

(%i17) kill(all);
w(x):=w;

Result

(%i2) u(x):=C[1]*(x/L)^2+C[2]*(x/L)^3;

Result

Obliczamy pochodną up(x) funkcji u(x) po x

(%i3) upp(x):=diff(u(x),x,2);

Result

(%i4) upp(x);

Result

Krok 2
Dla belki wspornikowe siłami pionowymi o intensywności w(x) całkowita energia potencjalna
TPE jest obliczana z:

(%i5) assume(L>0);
TPE:integrate((1/2)*E*I*diff(u(x),x,2)^2-w(x)*u(x),x,0,L);

Result

Krok 3
Itotą metody Ritz'a jest obliczanie warotści C1 i C2 dajacych minimum funkcji TPE_

(%i7) 'diff(TPE_,C[1])=0; 'diff(TPE_,C[2])=0;

Result

Obliczamy pochode TPE po stałych C1 i C2 i przyrównujemy je do zera

(%i9) eq1:diff(TPE,C[1]); eq2:diff(TPE,C[2]);

Result

Krok 4
Poszukujemy wartości C1 i C2 po rozwiązaniu układu równań eq1=0 ieq2=0

(%i11) roz:solve([eq1=0,eq2=0],[C[1],C[2]]);

Result

Krok 5
Budujemy ostateczną formę wyrażenia opisujacego linię ugiecia liny u(x)
z uwagi, że otrzymane rozwiązanie składa się z dwu elementów zagnieżdżonych dwukrotnie
 stosujemy podwójen indeksowane.

(%i12) C[1]:rhs(roz[1][1]); C[2]:rhs(roz[1][2]);

Result

(%i14) u(x);

Result

kreślenie lini ugięcia liny
dla L=1 w=1, E=1 I=1

(%i15) L:1$ w:1$ E:1$I:1$

(%i19) wxplot2d(-u(x),[x,0,L]);

Result

Obliczamy wartość momentu gnacego dla końca belki

(%i20) M:E*I*diff(u(x),x,2),numer;
x:L$
M,numer;

Result

wniosek funkcja u(x) nie spełnia warunku M(L)=0**********************************************
Funkcja aproksymująca "trójskładnikowa"
**********************************************

(%i23) kill(all)$
w(x):=w$

(%i2) u(x):=C[1]*(x/L)^2+C[2]*(x/L)^3+C[3]*(x/L)^4;

Result

Obliczamy pochodną up(x) funkcji u(x) po x

(%i3) upp(x):=diff(u(x),x,2)$

(%i4) upp(x);

Result

Krok 2
Dla belki wspornikowe siłami pionowymi o intensywności w(x) całkowita energia potencjalna
TPE jest obliczana z:

(%i5) assume(L>0);
TPE:integrate((1/2)*E*I*diff(u(x),x,2)^2-w(x)*u(x),x,0,L);

Result

Krok 3
Itotą metody Ritz'a jest obliczanie warotści C1 i C2 dajacych minimum funkcji TPE_

(%i7) 'diff(TPE_,C[1])=0; 'diff(TPE_,C[2])=0; 'diff(TPE_,C[3])=0;

Result

Obliczamy pochode TPE po stałych C1 i C2 i przyrównujemy je do zera

(%i10) eq1:diff(TPE,C[1]); eq2:diff(TPE,C[2]); eq3:diff(TPE,C[3]);

Result

Krok 4
Poszukujemy wartości C1 i C2 po rozwiązaniu układu równań eq1=0 ieq2=0

(%i13) roz:solve([eq1=0,eq2=0, eq3=0],[C[1],C[2],C[3]]);

Result

Krok 5
Budujemy ostateczną formę wyrażenia opisujacego linię ugiecia liny u(x)
z uwagi, że otrzymane rozwiązanie składa się z dwu elementów zagnieżdżonych dwukrotnie
 stosujemy podwójen indeksowane.

(%i14) C[1]:rhs(roz[1][1]); C[2]:rhs(roz[1][2]); C[3]:rhs(roz[1][3]);

Result

(%i17) u(x);

Result

kreślenie lini ugięcia liny
dla L=1 w=1, E=1 I=1

(%i18) L:1$ w:1$ E:1$I:1$

(%i22) wxplot2d(-u(x),[x,0,L]);

Result

Obliczamy wartość momentu gnacego dla końca belki

(%i23) M:E*I*diff(u(x),x,2),numer;
x:L$
M,numer;

Result

wniosek funkcja u(x) spełnia warunek M(L)=0

rozwiązanie analityczne ma postać u(x) np metodą Clebscha

(%i26) kill(all);
u(x):=w*L^2/(24*E*I)*((1-(x/L))^4+4*x/L-1);

Result

1.4 Zadanie do wykonania (korespondencyjnie)

Zadania do wykonania (korespondencyjnie)

Dla belki wspornikowej o długości L jak nba rysunku i obciążonej obciążeniem ciągłym w(x) (jedn z wariantów)
obliczyc metodą Ritz'a ugięcie porównać do rozwiązania analitycznego ()
przyjąć wielomian aproksymacyjny przynajmniej dwuskładnikowy

Figure 3: E:\praca\Maxima_w_przykladach\MetodaRitza_Galerkina\Ritz\Ritz_wspornik_1.jpg
Result

(%i2) w(x):=w[0]*(1-x/L);

Result

(%i3) w(x):=w[0]*(1-x/L)^2;

Result

(%i4) w(x):=w[0]*(1-x/L)^3;

Result

(%i5) w(x):=w[0]*sin(x/L);

Result

(%i6) w(x):=w[0]*(x/L)^2;

Result

(%i7) w(x):=w[0]*(x/L)^3;

Result


Created with wxMaxima.